Start page

Mykola Zharkikh (Kyiv)

Personal site

?

19th century

Nicholas Zharkikh

Shortened text of the section. Full text in ukrainian version.

(3) 1816 N. M. Karamzin

(6) 1822 D. N. Bantysh-Kamensky

(6) Ca. 1828 "History of the Rus"

(3) 1830 D. N. Bantysh-Kamensky

(7) 1833 N. A. Polevoy

(6) 1837 M. A. Maksimovich

(3) 1838 Th. Narbutt

(6) 1838 J. Lelevel

(6) 1842 N. A. Markevich

(3) 1853 K. Stadnicki

(6) 1854 S. M. Soloviev

(1) 1855 D. I. Zubritsky

(6) 1860 N. I. Kostomarov

(5) 1862 I. I. Sharanevich

(6) 1868 N. V. Zakrevsky

(1) 1878 V. B. Antonovich

(3) 1882 N. P. Dashkevich

(4) 1883 J. Rzhezhabek

(6) 1884 A. A. Kunik

(7) 1884 M. I. Kojalovich

(4) 1886 M. F. Vladimirsky-Budanov

(7) 1887 A. M. Andriashev

(4) 1888 N. I. Petrov and I. I. Malyshevsky

(2) 1889 P. D. Bryantsev

(1) 1891 M. S. Hrushevsky

(2) 1892 R. V. Zotov

(4) 1892 M. K. Ljubavsky

(2) 1894 F. I. Leontovich

(2) 1896 D. I. Ilovaisky